Vrednote in poslanstvo

Vrednote, ki so v nas, določajo naše obnašanje, naš odnos do sočloveka in narave, vplivajo na naše delo. Na centru si želimo uveljavljati vrednote, ki so nam vsem skupne. V skladu s skupnimi vrednotami: ODGOVORNOST, ZNANJE, NAPREDEK, INOVATIVNOST, SODELOVANJE, ZAUPANJE, PARTNERSTVO se zavzemamo za odličnost pri  uresničevanju poslanstva.

Naloge, ki izhajajo iz zakonodaje in so opredeljene v ustanovnem aktu, določajo naše poslanstvo. Želimo, da bi vsi zaposleni na centru poznali odgovor na vprašanje: »Zakaj obstajamo?” Poiskali smo skupen odgovor in zavedanje o namenu organizacije in zapisali poslanstvo:

»Na ŠC Nova Gorica ponujamo kakovostno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, kar omogoča uspešno vključevanje v družbeno življenje in na trg dela. Zaposlene v ustvarjalnem in prijaznem delovnem okolju usmerjamo v novosti na področju stroke, učnih tehnologij, pedagoških procesov in metod. Vzpostavljamo in vzdržujemo partnerstva na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.«

A zapisano ni dovolj, trudimo se, da bi ga vsi ponotranjili.

Vizija

Odgovor na vprašanje, kakšni želimo biti v prihodnje, ni dovolj. Vizijo našega centra smo postavili kot odgovor na vprašanje, kako želimo, da nas vidijo udeležene strani.

Prepoznavni smo po inovativnosti, tehničnih znanjih, razvojnih projektih, vseživljenjskem učenju, kakovostnih, novih pedagoških metodah in načelih v Goriški regiji, nacionalno in mednarodno.

V novih, kakovostnih in sodobno opremljenih prostorih dolgoročno zagotavljamo kadre za potrebe regije in povezovanje s podjetji in razvojnimi inštitucijami na področju novih tehnologij in ekološkega osveščanja.
Razvijamo in izkoristimo vse potenciale zaposlenih, pedagoški delavci so usposobljeni za nove metode dela. Vsakomur omogočamo razvoj njegovih sposobnosti.

Združujemo strokovno, poklicno izobraževanje in usposabljanje na Goriškem.

Direktor – usmeritve

Šolski center Nova Gorica je v preteklih letih doživljal velike spremembe tako v sami organiziranosti (organizacijske enote) kot tudi pri številu zaposlenih ter številu dijakov in študentov. Glede na to je smiselno posebno pozornost posvetiti kakovostnemu delu in življenju na centru. Le na ta način bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v naši viziji. V prihajajočem obdobju bomo največ pozornosti posvetili doseganju zastavljenih dolgoročnih strateških ciljev, ki jih bomo uresničili skozi jasno zastavljene kratkoročne cilje. Vzpostaviti želimo kakovosten sistem izobraževanja, v katerem se bodo dobro počutili tako zaposleni na našem centru kot tudi vsi slušatelji naših izobraževalnih programov – dijaki, študentje, odrasli.

Kolegij

V preteklih letih smo se vključevali v mednarodne in državne projekte, ki pokrivajo tudi področje kakovosti (MREŽE 1 in 2, Qis, EXPero, Biotehniška področja najbolj učeča se okolja 1 in 2, MUNUS, Zdrava šola… ). Medtem ko smo v skladu s strožjo zakonodajo na VSŠ že od samega začetka sistematično spremljali, analizirali in podajali ukrepe za vse deležnike VSŠ, smo v projektih z različnimi metodami, a ne vedno dovolj sistematično, spremljali vse udeležence procesov, ki potekajo na centru:

  • dijake in študente (osip, uspeh v letniku, uspeh na maturi in ZI, posebne potrebe, izvedena pomoč, opravljene ure za dijake, OIN, prisotnost pri pouku, kakovostna prehrana, udeležba na tekmovanjih, število izmenjav, njihovo mnenje o klimi, učiteljih, materialnih pogojih…);
  • odrasle, ki se vključujejo v naše izobraževanje in usposabljanje (zadovoljstvo z organizacijo predavanj, izvajanje konzultacij, gradivo, …)
  • starše (sodelovanje, udeležba na pogovornih urah, izobraževanje zanje, prisotnost učiteljev na skupnih urah, anketa zadovoljstva);
  • strokovne delavce (število usposabljanj in izobraževanj, organizacija skupnega usposabljanja, samoevalvacija s pomočjo dijakov, aktivnost v projektih, klima v zbornici, pripravljeni kurikuli, učna gradiva, …);
  • zaposleni v skupnih službah, kuhinji, na posestvu, MIC (želja po izobraževanju in usposabljanju, zadovoljstvo z lastnim delom, komunikacijo, sodelovanjem,…)
  • uporabnike storitev (število udeležencev, ankete o zadovoljstvu,…);
  • delodajalce (izvedba PUD in ocena, zaposljivost, odzivi, ankete,…);
  • MŠŠ, CPI.

V februarju 2010 so bili za zaposlene na TŠC Nova Gorica pripravljeni vprašalniki o tem, kaj sodijo o svojem delu v preteklem letu, o spremljanju lastnega dela, o pomembnih kazalnikih kakovosti njihovega dela in o kakovosti na šoli oz. centru. Izpolnjen vprašalnik je služil kot podlaga letnega razgovora z vsemi zaposlenimi. S pomočjo vprašanj in možnih odgovorov smo opravili razmislek o kakovosti lastnega dela, služili pa naj bi tudi vsakemu posamezniku kot spodbuda za izboljšave in nove ideje v bodoče.Podatke smo zbrali v tabelah, število odgovorov za posamezen možen odgovor pa prikazali v odstotkih, kar je omogočilo primerjavo teže posameznega odgovora med vsemi štirimi šolami. Rezultati so bili prikazani tudi grafično. Rezultati dajejo možnost za razpravo o razlikah med posameznimi šolami, dajejo oceno pomembnosti posameznega pokazatelja kakovosti, vsaka šola je lahko analizirala klimo v »zbornici«. Na osnovi rezultatov je kolegij pripravil razmisleke glede uvajanja stalnih izboljšav na centru.V šolskem letu 2010/11 je kolegij na delavnicah s pomočjo viharjenja opravil SWOT analizo o razmerah na centru. Izpostavili smo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Na podlagi razmislekov o naših dobrih straneh smo z 11 strateškimi cilji začrtali pot, ki nam bo pomagala odpravljati slabosti. Pri tem pa želimo in potrebujemo pomoč vseh zaposlenih.