Naloge šolskega sklada so:

 • pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov,
 • financiranje pedagoških dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • financiranje nakupa nadstandardne opreme,
 • zagotavljanje sredstev za zviševanje standarda pouka,
 • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne, raziskovalne, umetniške in športne dejavnosti dijakov,
 • pomoč socialno šibkim dijakom.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Prispevki staršev se pridobivajo na osnovi njihovih prostovoljnih prispevkov. Tajnost podatkov o višini prispevka in identiteti vplačnikov je zajamčena. Sredstva šolskega sklada so strogo namenska in se lahko uporabijo izključno za realizacijo sprejetega programa dela. Pri porabi sredstev se upošteva določila Zakona o javnih naročilih.

Šolski sklad deluje v imenu in za račun šolskega centra.

 1. Pravilnik šolskega sklada ŠC Nova Gorica

 

Upravni odbor šolskega sklada

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. Predstavniki šolskega sklada nastopajo in predstavljajo šolski sklad pred starši v posameznem oddelku, v javnosti oziroma pred raznimi organizacijami in institucijami skupaj z direktorjem šolskega centra. Za zakonitost delovanja šolskega sklada je odgovoren direktor šolskega centra.

Upravni odbor šolskega sklada Šolskega centra sestavljajo:

 • štirje predstavniki staršev (iz vsake srednje šole v sestavi ŠC po en predstavnik),
 • pet predstavnikov šolskega centra.

Člani upravnega odbora izvolijo predsednika izmed predstavnikov staršev in namestnika predsednika izmed predstavnikov šolskega centra. Mandat članov upravnega odbora je štiri leta. Mandat predstavnikov staršev v upravnem odboru je vezan na status njihovega otroka (dijaka).

Upravni odbor šolskega sklada opravlja naslednje naloge:

 • sprejme okvirni letni program dela za šolsko leto,
 • sprejme okvirni finančni načrt šolskega sklada za šolsko leto,
 • oblikuje predlog prioritete izvajanja nalog šolskega sklada in odloča o višini in načinu zbiranja sredstev za posamezne naloge šolskega sklada,
 • tekoče spremlja finančno poslovanje šolskega sklada,
 • oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorstvo, donacije in drugo posameznim institucijam razen političnim strankam,
 • odloča o nakupu opreme ali opravljanju storitev iz sredstev šolskega sklada, na podlagi izvedenega postopka javnih naročil,
 • odloča o dodeljevanju sredstev za finančno pomoč socialno ogroženim dijakom,
 • obravnava in odloča o predlogih in pobudah v zvezi z delovanjem šolskega sklada, naslovljenih na upravni odbor,
 • opravlja druge naloge, potrebne za uresničevanje nalog šolskega sklada.

Člani upravnega odbora šolskega sklada ŠC:

Ponovna izvolitev članov upravnega odbora bo potekala v septembru 2017