se po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev po 1. 1. 2012 uveljavlja na pristojnih Centrih za socialno delo.

Vloga je objavljena na osnovni spletni strani ministrstva, na portalu e-uprava in na spletnih straneh CSD, lahko jo kupite tudi v knjigarnah.

Vlogo lahko oddate pri Centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih). Vložite jo lahko osebno, po pošti ali elektronsko prek portala e-uprava.

Prav tako se na Centrih za socialno delo uveljavljajo ostale pravice (do otroškega dodatka, do denarne socialne pomoči idr.), o čemer si lahko preberete več tukaj.