1. Zakonske podlage usmerjanja otrok s posebnimi potrebam

Potek postopka usmerjanja za dijake s posebnimi potrebami

1. Starši dajo Vlogo za začetek postopka usmerjanja na šolo ali na Zavod za šolstvo (obrazec: Zahteva za začetek postopka usmerjanja).

2. Šola napiše Poročilo o otroku (obrazec: Poročilo o otroku) in Zapis razgovora z otrokom.

3. Vse tri obrazce se pošlje na naslov pristojnega Zavoda RS za šolstvo:

 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna enota Nova Gorica (za Jano Kruh Ipavec), Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna enota Koper (za Zdenko Kolbe), Cankarjeva 5, 6000 Koper

4. Zavod za šolstvo posreduje podatke pristojni Komisiji za usmerjanje.

5. Komisija se sestane s starši in otrokom in izda Strokovno mnenje. To pošlje staršem in Zavodu za šolstvo.

6. Na podlagi strokovnega mnenja komisije in ostalih listin pristojna enota izda Odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo straši in šola. V odločbi se določi:

 • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
 • vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje,
 • vrtec oziroma šolo, v katerega se otrok usmeri,
 • datum vključitve v vrtec ali šolo,
 • rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let,
 • obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči,
 • pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program,
 • občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
 • morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative
 • morebitno povračilo prevoznih stroškov v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
 • morebitne pravice, ki izhajajo iz 15. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

7. Ravnatelj šole določi strokovno skupino, ki pripravi individualiziran programza dijaka. Program mora biti pripravljen v enem mesecu po prejemu odločbe. Strokovno skupino sestavljajo:

 • svetovalna delavka,
 • razrednik,
 • učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč,
 • morebitni zunanji sodelavci,
 • po potrebi je sklican razredni učiteljski zbor,
 • starši dijaka.

8. Vse morebitne spremembe se javi na Zavod za šolstvo (izpis, sprememba programa, dokončanje šolanja).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na zgoraj navedeni svetovalni delavki.