Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

Zanimivost

ŠOLSKI CENTER

Opremljenost Šole

Opremljenost Šolskega centra je dobra. Imamo specializirane učilnice za splošne predmete ter sodobno opremljene računalniške učilnice.
Najboljše pogoje pa imamo v učilnicah, kjer se izvaja pouk strokovno teoretičnih predmetov (učilnica za računalniško krmiljene procese CNC, splošne računalniške učilnice, laboratoriji) in praktični pouk (diagnostični laboratorij).

Internet

Na celotnem Šolskem centru so povezani vsi računalniki na internetno omrežje. Omrežje pa je žično in brezžično, tako da je možna povezava z internetom tudi za prenosne računalnike v vseh prostorih centra.

Knjižnica

Knjižnica ŠC je informacijski center šole, učni prostor, a tudi prostor prijetnega druženja.

Knjižnica je namenjena dijakom, študentom in profesorjem na ŠCNG, prav tako pa tudi odraslim, ki se na Centru izobražujejo ob delu. Uporabniki v njej najdejo gradivo za uspešno šolsko delo, hkrati pa imajo možnost za prijetno druženje, prelistavanje časopisov in revij ter brskanje po internetu.

Knjižnica ima tri oddelke:

Knjižnica hrani preko 30.000 enot knjižnega gradiva in prejema čez 70 naslovov periodike, skrbi pa tudi za učbeniški sklad

Dostopnost za invalide

Šolska stavba ni prilagojena potrebam invalidov. V stavbi ni dvigala.

Varnostnik

Dežurni dijak vljudno sprejme starše in druge osebe, ki vstopajo v stavbo šole, in jih usmeri v zbornico oziroma upravo šole.

Skrbi tudi za red in disciplino po hodnikih, avlah, pred vhodom v šolo ter na šolskem dvorišču. Šola ima tudi varnostnika, ki nadzoruje šolske prostore in okolico šole, prihajanje in odhajanje dijakov ter obiskovalcev.

Jedilnica

Šola ima jedilnico in razdelilnico tople in hladne malice ter prigrizkov z 200 sedeži.

Enoizmenski pouk

Da.

Dijaški dom

V sklopu ŠC Nova Gorica deluje tudi dijaški dom s 120 ležišči.

Nahaja se v Šempeteru pri Gorici, na Ul. padlih borcev 26. Od šole je oddaljen cca. 5 km. Dijakom je do šole omogočen brezplačen prevoz z avtobusi mestnega prometa. Dijaki lahko bivajo tudi v Dijaškem domu Nova Gorica, ki je od šole oddaljen le nekaj minut hoje. Leži ob gozdu Panovec na Streliški poti 7. V obeh dijaških domovih bivajo fantje kot dekleta.

Parkiranje

Šola ima le nekaj parkirnih kapacitet, ki so namenjene parkiranju zaposlenih in zunanjim obiskovalcem. V neposredni bližini šolskega centra so na razpolago številne javne parkirne površine.

Učenje na daljavo

Dijaki pri večini predmetov vstopajo v E-učilnice, v katerih najdejo gradiva za strokovne in splošne predmete. Od doma in v šoli, preko spleta dostopajo do vaj, zanimivih predstavitev, animiranih gradiv, video učnih pripomočkov in pravih učbenikov. Pri nekaterih izobraževalnih sklopih se v računalniško opremljenih učilnicah izvaja preko spleta tudi preizkus znanja. Študentom na naši višji strokovni šoli pa je to skoraj izključni način dostopanja do gradiv za pripravo na izpite.

 

Podpora dijakom s posebnimi potrebami

V izobraževalne programe na Šolskem centru Nova Gorica je vključenih 90 dijakov s posebnimi potrebami. Koordinatorka za delo z dijaki s posebnimi potrebami skrbi za prilagajanje programov in kvalitetno dodatno strokovno pomoč.

Področje dela z mladostniki

V sodelovanju s strokovnimi delavci Mladinskega centra Nova Gorica in Centra za socialno delo Nova Gorica izvajamo več skupnih projektov (»Preventivni program za mladostnike s težavami v odraščanju«). Medsebojna povezanost predstavnikov različnih institucij in izmenjava izkušenj nam tako omogoča bolj kvalitetno, pregledno in usklajeno delovanje na področju dela z mladostniki, ki imajo težave v odraščanju.

Skrb za kakovost

Vsi razmišljamo o svojem delu in ga skušamo primerno ovrednotiti. Tudi na šoli se nenehno trudimo za izboljševanje poučevanja, za kvaliteto znanja, ki ga posredujemo našim dijakom, in za čim bolj spodbudno in prijetno okolje. Svoje delo učitelji in drugi zaposleni ter udeleženci izobraževanja spremljamo s t. i. metodo samoevalvacije. S spletnim vprašalnikom dobimo povratne informacije o tem, na katerih področjih bi bile potrebne spremembe. Pri vsem tem je pomembno, da vsi sodelujoči verjamemo in prispevamo k skupnemu razvoju in uspehu.