posamezne šole pa lahko za boljše delovanje in lažje spremljanje stanja in zagotavljanja vpeljave sprememb imenujejo tudi svoje komisije.

Tako je na VSŠ v skladu z ZVSI imenovana Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ŠC NG, VSŠ, v kateri so tudi študenti. Njen predsednik sodeluje v skupni komisiji centra kot predstavnik VSŠ.

Sestava komisije

Komisija za kakovost Šolskega centra Nova Gorica je sestavljena v skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem šolstvu (2006). Prvič jo je Svet zavoda imenoval 24. 01. 2008. V letošnjem šolskem letu je Svet imenoval nove zunanje člane in nekaj novih notranjih članov komisije (12. 10. 2011, 8. 12. 2011 in 9. 2. 2012).

Komisijo sestavlja 12 članov:

 • dr. Aleš Tankosić – predstavnik strokovnih delavcev
 • Karmen Kete – predstavnica strokovnih delavcev
 • Mojca Novak Simonič – predstavnica strokovnih delavcev
 • Uroš Komel – predstavnik strokovnih delavcev
 • Nataša Djuzić Kunej – predstavnica strokovnih delavcev
 • Tanja Arčon – predstavnica strokovnih delavcev
 • Branka Kuk Petrovčič – predstavnica staršev
 • Jakob Marušič – predstavnik dijakov
 • Adam Čehovin – predstavnik študentov
 • Tomaž Zajić – predstavnik študentov
 • Vojko Križman – predstavnik delodajalcev
 • Joško Zamar – predstavnik delodajalcev

Sestava komisije

Komisija za kakovost je v skladu z zakonodajo zadolžena za pripravo samoevalvacije. Izbrali bomo področja, kjer dobro delamo, a bi si želeli rezultate dela še izboljšati. Pripravljali bomo vprašalnike za evalvacijo, jih analizirali, pripravili predloge izboljšav, sodelovali pri uvajanju izboljšav in ponovno ocenili učinke izboljšav. Tako bomo poskušali sistematično slediti korakom zagotavljanja kakovosti. Želimo si tesnega sodelovanja in povezovanja znotraj komisije pa tudi s kolegijem in vsemi zaposlenimi.

Sledili bomo ciljem, ki si jih je zastavilo vodstvo:

 • strategija – jasno zastavljeni strateški cilji, vezani na: poslanstvo, vizijo, vrednote;
 • planiranje;
 • izvajanje procesov (vodenje, vzgoja in izobraževanje, proizvodnja,…);
 • sistem spremljanja (kontrole) procesov za iskanje vedno novih priložnosti za nenehne izboljšave;
 • uvajanje izboljšav;
 • spremljanje učinkovitosti izboljšav.

Plan dela komisije za kakovost

Naloge komisije za kakovost so:
Sodelovanje s kolegijem pri postavitvi temeljnih usmeritev organizacije in izdelavi strateškega dokumenta:

 • seznanitev komisije z delom in dokumentom, ki ga je pripravil kolegij;
 • člani komisije bodo aktivno sodelovali pri predstavitvi dokumentov v kolektivih;
 • člani komisije bodo pripravili delavnice v vsakem kolektivu: viharjenje možganov: poslanstvo, vrednote, vizija;  SWOT analiza (prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti) in cilji, ki jih želimo dosegati;
 • člani komisije bodo na podlagi delavnic pripravili  analize in predloge;
 • pripravljena bo dopolnitev strateškega dokumenta in predstavljena kolegiju;
 • sodelovanje pri pripravi usklajenega dokumenta in predstavitev kolektivom;
 • spremljanje pilotnega projekta seznanjanja vseh zaposlenih s strategijo razvoja in ugotavljanje napak in pomanjkljivosti v komunikaciji.

V skladu s strateškimi cilji, ki jih je sprejel kolegij ŠC NG, bo pripravljen  poslovni bonton o komuniciranju med zaposlenimi in z ostalimi deležniki. Člani komisije bodo pripravili  predstavitve dokumenta po kolektivih, zbrali pripombe  in pripravili dopolnitve.

Samoevalvacija

 • Področje  poučevanje in učenja: vprašalnik za ugotavljanje pedagoške kompetentnosti strokovnih delavcev bo pripravljen v programu QUTE, v okviru projekta MUNUS II. K anketiranju bomo pritegnili tudi partnerske šole. Rezultate bomo obdelali, analizirali in pripravili predlog ukrepov.
 • Anketo o poučevanju in učenju bomo izvedli tudi pri izobraževanju odraslih v povezavi s projektom POKI.
 • Ob letnem razgovoru bo za vse zaposlene tako kot v lanskem letu pripravljen vprašalnik o zadovoljstvu z lastnim delom in o usposabljanju. Rezultate bomo primerjali z lanskimi, na podlagi analize zastavili kazalnike in predlagali ukrepe.
 • Pripravljena in obdelana bo anketa o zadovoljstvu zaposlenih glede kakovosti komuniciranja na centru.

V okviru komisije bomo obravnavali poročila o kolegialni presoji in predlagali ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

Komisija bo v sodelovanju z zunanjimi člani pripravila predloge za izboljševanje kakovosti in z njimi dopolnila letni načrt dela. Tekom leta bo spremljala uvajanje sprememb in evalvirala učinke.