Svet zavoda imenuje Strateški svet Višje strokovne šole za dobo 6 let. Sestavljajo ga:

  • trije predavatelji šole,
  • dva predstavnika pristojnih zbornic oziroma združenj delodajalcev,
  • dva predstavnika študentov in
  • en predstavnik diplomantov te šole.

Predstavnike študentov in diplomantov imenuje svet zavoda izmed kandidatov, ki jih predlaga skupnost študentov.

Strateški svet vodi predsednik, ki ga člani strateškega sveta izvolijo izmed sebe.