Skupnost študentov tvorijo študenti vseh programov in letnikov višje strokovne šole, ne glede na to ali se izobražujejo redno ali izredno.

Skupnost študentov ima lahko petčlanski študentski svet, ki ga izvolijo študentje na tajnih volitvah. Predsednika študentskega sveta izvolijo člani sveta izmed sebe.

Študentski svet ima te pristojnosti:

  • daje mnenje o kandidatih za ravnatelja šole v postopku imenovanja ravnatelja šole,
  • daje mnenja o kandidatih za vnovično imenovanje predavatelja višje šole,
  • sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti,
  • daje predloge v zvezi z študijskim delom in upravljanjem organom šole in opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi ter akti šole.

Skupnost študentov ima pristojnosti:

  • voli in razrešuje študentski svet,
  • voli svoje predstavnike v svet zavoda,
  • predlaga svoje predstavnike v strateški svet in komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in
  • opravlja druge naloge, določene z akti pristojnih organov, v skladu s predpisi.