Skupnost dijakov tvorijo dijaki vseh oddelkov in skupin (oddelčne skupnosti) srednje šole, ne glede na to ali se izobražujejo redno ali izredno.

Skupnost dijakov vodi odbor skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti in je pristojen za organiziranje in vodenje sestankov skupnosti dijakov ter predstavljanje oziroma izvajanje sklepov, ki jih sprejme skupnost dijakov.

Predsednika odbora izvolijo člani odbora izmed sebe.

Skupnost dijakov ima naslednje pristojnosti:

  • daje mnenje o kandidatih za ravnatelja šole v postopku imenovanja ravnatelja šole,
  • daje mnenja in predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem organom šole,
  • organizira obšolsko življenje in delo dijakov in
  • opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi ter akti šole.