Organi centra

Zavod vodi direktor kot poslovodni organ zavoda. Ravnatelji organizacijskih enot/šol so pedagoški vodje šol, MIC pa vodi vodja MIC.

ORGANI ZAVODA

ORGANI ORGANIZACIJSKIH ENOT

1) Organi srednjih šol:

 • ravnatelj,
 • pomočnik ravnatelja,
 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • programski učiteljski zbor,
 • razrednik,
 • strokovni aktivi učiteljev oziroma vzgojiteljev,
 • komisija za kakovost,
 • pritožbena komisija in
 • svet staršev.

2) Organi Višje strokovne šole so:

 • ravnatelj,
 • strateški svet,
 • predavateljski zbor,
 • strokovni aktivi,
 • študijska komisija in
 • komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Poimenska sestava organov Višje strokovne šole v študijskem letu 2015/16

3) Organi MIC so:

 • poslovni odbor MIC,
 • vodja MIC in
 • strokovni aktivi.

ORGANIZIRANOST DIJAKOV OZIROMA ŠTUDENTOV